ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว23104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:21  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว31104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:20  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว23103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:18  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว31103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:02  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 , การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,16:12  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:24  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:24  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุชญา แสงฉลวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:23  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูสุชญา แสงฉลวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:23  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,16:21  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..