ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,10:27  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รวมกวีนิพนธ์ คำน้อย
ชื่ออาจารย์ : คุณครูอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,15:31  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลกรสู่มืออาชีพ เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,12:30  อ่าน 473 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาสุ่การพัฒนายั่งยืน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,09:31  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร สำหรับครูประถม
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,09:29  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศาสตร์การสอน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,09:19  อ่าน 317 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2560,09:18  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,12:28  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,12:25  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2560,19:05  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..