ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
.....11 สค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563.../.....10 สค. 63 ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นปี 63 ..../.....มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่นายปรีดา กันรอบรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ 08 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 05 ส.ค. 63
สมัครง่าย ใช้คล่อง แค่ 4 ขั้นตอนก็ใช้ Aksorn On-Learn ได้! 05 พ.ค. 63
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 13 ธ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 03 ธ.ค. 62
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 21 ต.ค. 62
ประกาศรับเจ้าหน้าที่ธุการการชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 02 พ.ค. 62
คำสั่งรับนักเรียน62 26 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” 13 ก.พ. 62
กิจกรรม MORNING ENGLISH
Biotic แปลว่า ชีววิทยา,ชีวภาพ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 08 ส.ค. 62
Homophones แปลว่า คำพ้องเสียง ประจำวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 05 ส.ค. 62
reptiles แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน. ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 12 ธ.ค. 61
tài 泰 ไทย 泰国 Tàiguó ประเทศไทย 泰国人 tàiguórén ประจำวันศุกร์ที่ 7. ธันวานม 2561 12 ธ.ค. 61
Exponent. แปลว่า. เศษส่วน. ประจำวันศุกร์ ที่ 30. เดือน พฤศจิกายน 2561 03 ธ.ค. 61
Graduated Cylinder วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561. 21 พ.ย. 61
运动会 Yùndònghuì กีฬาสี ประจำวันอังคารที่ 13. พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 61
Award. ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 15. พฤศจิกายน 2561. 16 พ.ย. 61
เเบบฟอร์มวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เเบบฟอร์มงาน ผ.อ. 06 ต.ค. 60
เเบบฟอร์มงานสมาคม 06 ต.ค. 60
เเบบฟอร์มงานโรงเรียน 06 ต.ค. 60
บริหารวิชาการ 06 ต.ค. 60
บริหารเเผนงบประมาณเเละงานบุคคล 06 ต.ค. 60
บริหารทั่วไป 06 ต.ค. 60
กิจการนักเรียน 06 ต.ค. 60
งานประกันคุณภาพ
T-SAR 12 มี.ค. 62
ID PLAN 12 มี.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 08 ก.พ. 62
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 18 ม.ค. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 18 ม.ค. 62
งานสารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2560 23 ม.ค. 62
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2559 23 ม.ค. 62
งานแผนงานโรงเรียน
คู่มือการสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 30 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 26 ก.ค. 63
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 30 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 63
คู่มือการเขียนกิจกรรม ปี2563 (ไฟล์ PPT) 27 มี.ค. 63
คู่มือการเขียนกิจกรรม ปี2563 (ไฟล์ PDF) 27 มี.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปี 2563 07 มี.ค. 63
ใบตัดแผน 2563 04 ก.ย. 62
งานพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะ 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 24 ม.ค. 62
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
ฟอร์มงานวิจัยปี 62 08 ต.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ปีการศึกษา 2561 08 ต.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ปีการศึกษา 2560 08 ต.ค. 62
ไฟล์รูปแบบเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน – 5 บท-ปี- 2561 28 ม.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ – ปีการศึกษา 2559 28 ม.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ – ปีการศึกษา 2558 28 ม.ค. 62
เค้าโครงการวิจัย 5 บท 25 ม.ค. 62
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2563 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชุมนุมปี 2563 (pdf) 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชุมนุมปี 2563 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์ม PLC ประจำปีการศึกษา 2563 23 ก.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา2562 10 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2562 04 ต.ค. 62
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
รางวัลแม่ตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากสมาคมคนของแผ่นดิน 06 ส.ค. 63
วันเกียรติยศ เพชร พ.น. ครูและบุคลากร 05 พ.ค. 63
กล่าวคําปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันครู 05 พ.ค. 63
สถาปนาโรงเรียน 05 พ.ค. 63
คณะครูอบรม Photoshop 05 พ.ค. 63
ต้อนรับครูใหม่ 05 พ.ค. 63
โพธินิมิตโบว์ลิ่ง 62 05 พ.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “โพธินิมิตโบว์ลิ่ง 62” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ 02 ส.ค. 62
งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 04 ส.ค. 63
คำสั่งเวรประจำวันเดือนตุลา-พฤศจิกายน 2562 30 ก.ย. 62
วันที่ 23. ก.ค. 62. นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง ครูอัตราจ้าง นำนักเรียนเข้ารับทุนจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดเข 24 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 51 แต่งตั้งเวรประจำวันหยุดราชการ 22 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 53/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ประจำปี 31 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรีย 30 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 52/2562. เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีกา 30 พ.ค. 62
งานบริหารทั่วไป
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 27 มิ.ย. 63
การอบรมเตรียมความพร้อมมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 27 มิ.ย. 63
ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน COVID-19 08 พ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563 09 ม.ค. 63
ประชุม ๕ องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 29 พ.ย. 62
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 62
กิจกรรมวิจัยโรคออฟฟิศซินโดรม จากมหาหาวิทยาลัยมหิดล 31 ต.ค. 62
วันที่ 23. ก.ค. 62. นางสุชัญญา ดุษฎีอำไพ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภา 24 ก.ค. 62
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒ 11 ส.ค. 63
แสดงความยินดีกับสภานักเรียนชุดประจำปีการศึกษา ๒๕๓ 10 ส.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 06 ส.ค. 63
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2563 05 ส.ค. 63
โครงการเรียนรู้การสอนวิทนาการคำนวณสู่การสร้างนวัตกร Data science แบบง่าย 02 ส.ค. 63
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภั 01 ส.ค. 63
ศึกษานิเทศ จาก สพม.3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 24 ก.ค. 63
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน 17 ก.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 54/63 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ 11 ส.ค. 63
ที่ 53/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันภาษาไทยเเห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2563 04 ส.ค. 63
ที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำการศึกษา 2563 07 ก.ค. 63
ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี 08 ก.ค. 63
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บทเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
    สิงหาคม 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
910 11 12 13 1415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
11 ส.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
13 ส.ค. 63
กิจกรรมวันไหว้ครู 63
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบกรอกคะแนนใบแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารงานพัสดุ
สมุด ปพ 5 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สมุด ปพ 5 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อศิษย์เก่า