กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูจิรนันท์ คันธีสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูสิราวรรณ เสี่ยงบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูสุภัทรา บุญพัชรชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

คุณครูวิมลมาศ สังฆะวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูณัฐภัสสร อนันต์ธนสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูชญานิศ เตียงตั้ง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูอุไรวรรณ ธนะเหลา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5