ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูคัมภีรัย แก้วหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูประนอม แฟงวัด
ครู คศ.3

คุณครูภาณุพันธ์ นามวงษ์
ครู คศ.2

คุณครุศรีสุดา สุขสกนธ์
ครู คศ.2

คุณครูสิทธา เสาร์แดน
ครู คศ.1

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1

คุณครูนันท์ณภัส ดอกกุหลาบ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูพริศริญา ชนะสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.