ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูสิทธา เสาร์แดน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูคัมภีรัย แก้วหาญ
ครู คศ.3

คุณครูประนอม แฟงวัด
ครู คศ.3

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1

คุณครูนันท์ณภัส ดอกกุหลาบ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูพริศริญา ชนะสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นายพุฒตาล จินาวงศ์