ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูสิทธา เสาร์แดน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูคัมภีรัย แก้วหาญ
ครู คศ.3

คุณครูประนอม แฟงวัด
ครู คศ.3

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1

คุณครูนันท์ณภัส ดอกกุหลาบ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูพริศริญา ชนะสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นายพุฒตาล จินาวงศ์

Ms.Glenda D. Patron
ครูอัตราจ้างอบจ.

Ms.Richel C. Hilario
ครูอัตราจ้างอบจ.

Ms.Shenna M. Gutierrez
ครูอัตราจ้างอบจ.

Mr.Wang Ke
ครูอัตราจ้างอบจ.