กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

คุณครูประนอม แฟงวัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูจิรนันท์ คันธีสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

คุณครูสิราวรรณ เสี่ยงบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูสุภัทรา บุญพัชรชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูวิมลมาศ สังฆะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูชญานิศ เตียงตั้ง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1