ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูสิทธา เสาร์แดน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูคัมภีรัย แก้วหาญ
ครู คศ.3

คุณครูประนอม แฟงวัด
ครู คศ.3

คุณครูนิธิ ทองเปี่ยม
ครู คศ.1

คุณครูสิราวรรณ เสี่ยงบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

คุณครูสุภัทรา บุญพัชรชัย
ครูผู้ช่วย

คุณครูวิมลมาศ สังฆะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

คุณครูนันท์ณภัส ดอกกุหลาบ
ครูอัตราจ้าง อบจ.