กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คุณครูทองสา ทวีโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูรมิดา บุญทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4