ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

คุณครูวสันต์ ศรีเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูทองสา ทวีโชติ
ครู คศ.3

คุณครูสุพล จันทรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูกนกวรรณ เรืองแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คุณครูรมิดา บุญทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6