ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูเรวดี เวียงอำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

คุณครูทองสา ทวีโชติ
ครู คศ.3

คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูสุพล จันทรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

คุณครูดวงพร ไชยรุตม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูวสันต์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

คุณครูกนกวรรณ. เรืองแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

คุณครูรมิดา บุญทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6