กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คุณครูทองสา ทวีโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูสุกัลยา คำนวนวัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4