กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : kanta_pon25@hotmail.com

คุณครูกฤษณี สุริยแสงศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูเมธี แปนเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูมนตรี คูศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูอรทัย มาลยานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3