กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
อีเมล์ : kanta_pon25@hotmail.com

คุณครูกฤษณี สุริยแสงศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูเมธี แปนเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูมนตรี คูศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

คุณครูอรทัย มาลยานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3