ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

คุณครูกฤษณี สุริยแสงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

คุณครูเมธี แปนเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายมนตรี คูศรีสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูอรทัย มาลยานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3