กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

คุณครูไตรรงค์ ลิยะรัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธูป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

คุณครูสุจริต พุ่มไม้
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูปิยนุช เหล่าชาติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายรณฤทธิ์ พรมโลก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

นายสิทธินนท์ โสขุมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

นายปณิธาน สุนทรศารทูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5