กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

คุณครูไตรรงค์ ลิยะรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธูป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

คุณครูสุจริต พุ่มไม้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูปิยนุช เหล่าชาติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

คุณครูอลิสา วริศธนารัช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพีรยา ฤาชาไพศาลอนรรฆ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายแวมูกลาส อับดุลฮานุง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายวิทวัส บุระวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู