ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธุป
ครูผู้ช่วย

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2

คุณครูอิทธิพันธ์ แสงเขียว
ครู คศ.3