ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธูป
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

คุณครูสุจริต พุ่มไม้
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูไตรรงค์ ลิยะรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปิยนุช เหล่าชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3