ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูวรวิทย์ ศรีนุต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูอิทธิพันธ์ แสงเขียว
ครู คศ.3

คุณครูสุชัญญา ดุษฎีอำไพ
ครู คศ.2

คุณครูอุมาพร ผาจันทร์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิต ขันธชัย
ครู คศ.2

คุณครูปรีดา ชื่นกลิ่นธุป
ครูผู้ช่วย

คุณครูรัตนาวดี กุลจันทร์ไพบูลย์
พนักงานราชการ