ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสมควร พ่อวงษ์
ครู คศ.1

คุณครูวิรัด ช่อดาว
ครู คศ.2

คุณครูธีรารัตน์ ตันเจริญ
ครู คศ.1

คุณครูสุภาวดี มุ้ยจีน
ครู คศ.1

คุณครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
ครู คศ.1

คุณครูทิพามณี หาผล
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูกมลมาศ ยูรักคุณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.