ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูลักษณ์ศยา แป้นภู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูวิรัด ช่อดาว
ครู คศ.1

คุณครูสมควร พ่อวงษ์
ครู คศ.1

คุณครูธีรารัตน์ ตันเจริญ
ครู คศ.1

คุณครูสุภาวดี มุ้ยจีน
ครู คศ.1

คุณครูรุ่งฤดี หลวงเจริญ
ครูผู้ช่วย

คุณครูศิรินพร อานันทไพศาล
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูกมลมาศ ยูรักคุณ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูทิพามณี หาผล
ครูอัตราจ้าง อบจ.