ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูอภิญญา พลสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูนิจวรรณ คำวังพฤกษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4