ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

คุณครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4