กลุ่มสนับสนุนการสอน

คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

คุณครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6