ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูชิดชนก สุภารัตน์
ครู คศ.3

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูดวงพร ไซตรุตม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูสุชญา แสงฉลวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูอภินันท์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4