ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/41

คุณครูณัฐญาณ์ จอกแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

คุณครูชิดชนก สุภารัตน์
ครู คศ.3

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูสุชญา แสงฉลวย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอภินันท์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4