กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูดวงพร ไซตรุตม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูอภินันท์ พลเยี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

คุณครูวสันต์ ศรีเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายศิรชัช ชนะค้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

Miss.Breanna Jean Arellaga agsaoay