ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูวาลินิ อำไพศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูณัฐญาณ์ จอกแก้ว
ครู คศ.3

คุณครูชิดชนก สุภารัตน์
ครู คศ.3

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2

คุณครูมนัญยา สายซอ
ครู คศ.1

คุณครูกฤชสร บุญธรรม
ครู คศ.1

คุณครูสุชญา พันทวี
ครู คศ.1

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูภทรพล ภุมรินทร์
ครูโครงการ Teach For Thailand