กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูกฤชสร บุญธรรมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 081-454-0637
อีเมล์ : gnamon21@gmail.com

คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 086-398-4395
อีเมล์ : jindakai2507@gmail.com

คุณครูเสาวนิตย์ มงคลสกุณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 096-946-9858
อีเมล์ : saowanit.one@gmail.com

คุณครูดวงพร ไซตรุตม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูจันทร์ฉาย โภคมูลผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0960678906
อีเมล์ : k.chanoup@gmail.com

คุณครูอภินันท์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

คุณครูพิพากษา สุทธินา
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 082-157-3882
อีเมล์ : Phiphaksa1989@gmail.com

คุณครูวสันต์ ศรีเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3