ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูคมสันติ์ ดางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูปวริศร์ โตน้ำ
ครู คศ.3

คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ครู คศ.1

คุณครูวิภาพร ธรรมสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

คุณครูอุษณา ขำดี
ครูผู้ช่วย

คุณครูรำไพ มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูอนงค์นาถ สงธิ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูพัชรินทร์ บุญสาง
ครูอัตราจ้าง อบจ.