ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูคมสันติ์ ดางาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูปวริศร์ โตน้ำ
ครู คศ.3

คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูวิภาพร ธรรมสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูอุษณา ขำดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

คุณครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

คุณครูพัชรินทร์ บุญสาง
ครูอัตราจ้าง อบจ.
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายจิรวัฒน์ ครองยุติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจันทร์สุดา ท่อนเสาร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4