ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูกรินอร กันหาคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูคมสันติ์ ดางาม
ครู คศ.3

คุณครูปวริศร์ โตน้ำ
ครู คศ.3

คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ครูผู้ช่วย

คุณครูรำไพ มีแก้ว
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูอนงค์นาถ สงธิ
ครูอัตราจ้าง อบจ.

คุณครูประภาสพร แสงชีวัน
ครูโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์