กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูอุษณา ขำดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูจันจิรา ทรัพย์อนันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

คุณครูวรรณนิศา นนทศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ฑิชา โมฬีชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ฉัตรชัย ตรีชัยศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

คุณครูจันทร์สุดา ท่อนเสาร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

คุณครูพัชรินทร์ บุญสาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูจิรวัฒน์ ครองยุติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0803202637
อีเมล์ : khrxngyuticirwathn@gmail.com