ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูพัชรินทร์ ไม้เกษ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูนิรมิต วงค์ภาดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

คุณครูอนัญญา อัตนัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

คุณครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูขวัญสุดา กองช้าง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูฐิติญา สุวรรณเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1