ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูทัศนนท์ ตรีนก
ครู คศ.3

คุณครูนิรมิต วงค์ภาดี
ครู คศ.2

คุณครูพัชรินทร์ ไม้เกตุ
ครู คศ.2

คุณครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ครู คศ.2

คุณครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ครู คศ.1

คุณครูอนัญญา อัตนัย
ครู คศ.1

คุณครูวิมลทิพย์ ขันที
ครูอัตราจ้าง อบจ.