ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูนิรมิต วงค์ภาดี
ครู คศ.2

คุณครูพัชรินทร์ ไม้เกตุ
ครู คศ.2

คุณครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ครู คศ.2

คุณครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ครู คศ.1

คุณครูอนัญญา อัตนัย
ครู คศ.2

คุณครูขวัญสุดา กองช้าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

คุณครูวิมลทิพย์ ขันที
ครูอัตราจ้าง อบจ.

อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
ครู คศ.4