ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูนิรมิต วงค์ภาดี
ครู คศ.2

คุณครูพัชรินทร์ ไม้เกตุ
ครู คศ.2

คุณครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ครู คศ.2

คุณครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ครู คศ.1

คุณครูอนัญญา อัตนัย
ครู คศ.2

คุณครูขวัญสุดา กองช้าง
ครูผู้ช่วย

คุณครูวิมลทิพย์ ขันที
ครูอัตราจ้าง อบจ.

อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
ครู คศ.4