คณะผู้บริหาร

ดร.กรชนก สุตะพาหะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.กชพรรณ มีประดิษฐ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปวริศร์ โตน้ำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววรางคณา นิ่มราศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทองสา ทวีโชติ
ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา