ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูชนิกานต์ ศักดาณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0887906038
อีเมล์ : billchanikan@gmail.com
ที่อยู่ :
51 ม.4 ถนนสุขาประชาสรรค์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี/กศ.บ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558- ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูคศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
2 ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งดิน
3 หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น