ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูอนัญญา อัตนัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818226096
อีเมล์ : ruj_rock@hotmail.com
ที่อยู่ :
47/3 หมู่8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล