ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเอื้อมพร เบ็ญนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0922567264
อีเมล์ : ouibhappy@gmail.com
ที่อยู่ :
75/213 หมู่4 หมู่บ้านพบสุข ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2555 โรงเรียนนครนนท์วิทยา2 วัดทินกรนิมิต ครู
2556-2557 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล