ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูนิรมิต วงค์ภาดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0922807848
อีเมล์ : Niramit@hotmail.com
ที่อยู่ :
126/661 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พฤศจิกายน 2534 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
2537-ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล