ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูพัชรินทร์ ไม้เกษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0809154639
อีเมล์ : yai.maikate@gtmail.com
ที่อยู่ :
102/130 หมู่8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูจันทรเกษม/สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล