ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูพิพากษา สุทธินา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 082-157-3882
อีเมล์ : Phiphaksa1989@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูอัตราจ้าง อบจ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop