ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูนิจวรรณ คำวังพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นครูผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อศิษย์ โดยสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ประจำปีการศึกษา 2558
2 ประกาศเกียรติคุณด้านการสร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2558