ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูชิดชนก สุภารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 089-524-3844
อีเมล์ : jaibebid@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล