ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูจินดา คงเจริญจิตติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 086-398-4395
อีเมล์ : jindakai2507@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจัทรเกษม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop