ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูขนิษฐา ทิพย์มงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0829721029
อีเมล์ : Nisty_07@hotmail.com
ที่อยู่ :
126/2403 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาลัยครูพระนคร/ภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล