ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์)
2552 มัธยมศึกษาตอนต้น จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2555 มัธยมศึกตอนปลาย โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกการสอนอิสลามศึกษา
2536 ปริญญาตรี(หลักสูตร 2 ปีหลัง)/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16พฤษภาคม2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
2 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
4 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
5 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
6 20-22 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณืเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
7 2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม)หลักสูตรการจัดประสบการ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
8
9 แบบฝึกหัด 11.1 สูตรโครงสร้างแบบย่อ
10 อธิบายสารอินทรีย์
11 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
12 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
13 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
14 โรคระบบทางเดินหายใจ
15 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
16 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
17 โครงการ English Camp"2019
18 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์