ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2546 ป. ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 สิงหาคม 2552 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2559-2560 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
2554-2559 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู คศ. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาสุ่การพัฒนายั่งยืน
2 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร สำหรับครูประถม
3 ศาสตร์การสอน
4 การผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
5 การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
6 ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา