ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 025837345
อีเมล์ : mwharnjeab@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
25 มีนาคม 2555 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การบริหารการศึกษา
21 มีนาคม 2546 ป. ตรี วิทยาศาสรบัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
24 มีนาคม 2549 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 สิงหาคม 2552 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2554-2559 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู คศ. 1
2559-2561 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงานนักเรียน (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 , การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์)
2 การเขียนโฮมเพจด้วยภาษา HTML
3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลกรสู่มืออาชีพ เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC
4 เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาสุ่การพัฒนายั่งยืน
5 จัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร สำหรับครูประถม
6 ศาสตร์การสอน
7 การผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
8 การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
9 ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา