ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14 สิงหาคม 2552 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2559-2560 ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน
2 ครูไทย 4.0 สอนครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิจัย
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 การอบรมยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการอบรมเชิงปฎิบัตืการครูและบุคลากรทางการศึกษา