ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูคัมภีรัย แก้วหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ป. ตรี. ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี. สาขาเอกภาษาอังกฤษ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530. ถึงปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูชำนาญการพิเศษ
2524 - 2530 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร. จ. อุบลราชธานี อาจารย์. 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย