ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23 มิ.ย. 32 - 1 ต.ค. 2534 โรงเรียนสหมิตรพิทยาคม จ. บุรีรัมย์ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2535 ร.ร. พลับพลาชัยพิทยาคม จ. บุรีรัมย์ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2536 - 1 ต.ค. 2538 ร.ร. เมืองลีงวิทยา จ. สุรินทร์ อาจารย์ 1
1 ต.ค. 2539-1 ต.ค. 2540 ร.ร. เมืองลีงวิทยา จ. สุรินทร์ อาจารย์ 2
1 ต.ค. 2541-1 ต.ค. 2544 ร.ร. นนทกิจประชาอุปถัมถ์ จ. นนทบุรี อาจารย์
1 ต.ค. 2541-1 ต.ค. 2547 ร.ร. นนทกิจประชาอุปถัมถ์ จ. นนทบุรี อาจารย์ 2
1 เม.ย. 2548 - 1 ต.ค. 2548 ร.ร. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ครู
1 เม.ย. 2549-1 เม.ย. 2552 ร.ร. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
1 ต.ค. 2552 - 1 เม.ย. 2555 ร.ร. บางบัวทอง จ. นนทบุรี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
1 ต.ค.2555-1 ต.ค. 2556 ร.ร. มวกเหล็กวิทยา สพม. 4 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
1 ต.ค. 2556 ร.ร. มวกเหล็กวิทยา สพม. 4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา /รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
1 เม.ย. 2557-1 ต.ค. 2559 ร.ร. วัดเขมาภิรตาราม สพม. 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ชำนาญการพิเศษ
1 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ร.ร. โพธินิมิตวิทยาคม สพม. 3 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล