ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี คูศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี เอกดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 ตุลาคม 2558 โรงเรียนมัธยมสังคีต ครูผู้ช่วย
29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู คศ.1
29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล