ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเกียรติศักดิ์ จันทร์อุป
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0960678906
อีเมล์ : k.chanoup@gmail.com
ที่อยู่ :
80/1 ม.2 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี วท.บ.ฟิสิกส์ มหาวิทยามหาสารคาม สาขาฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน รายวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง IS
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและอาชีพแบบรายบุคคล”
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น”
6 การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ “กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีและยุกาชาด”