ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูวิภาดา เจือจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0949624162
อีเมล์ : nanny_chuechan@hotmail.com
ที่อยู่ :
126 ม.22 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ค.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนและพัฒนาตนเอง
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น”
5 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
6 งผลงานในงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง