ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูญาติมา โกไสยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0854158128
อีเมล์ : ya_ya_123@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดการสารสนเทศ
๒๕๔๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา
๒๕๔๓ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลา
๒๕๔๐ ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561- ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ -๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองบางกรวย พนักงานจ้างทั่วไป (งานพัสดุและทรัพย์สิน) 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครู
๒๕๕๒ โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา ครู บรรณารักษ์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กิจกรรมการทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
2 “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ "อนาคตห้องสมุด...ห้องสมุดอนาคต"
4 ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต 17 สค 62
5 ค่ายต้นกล้าพอเพียง
6 อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพครู ด้วยโปรแกรม Adobe photoshop
7 การประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
8 การอบรมตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9 แข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2019 (ครั้งที่ 3)
10 การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๕ รอบระดับจังหวัดนนทบุรี