ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูอารีรัตน์ จำปาจีน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0890526229
อีเมล์ : ิิbearsura666@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 77 ม.6 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561- ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2557-2561 โรงเรียนเทศบาลแพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปารการ ครูผู้สอน
2547-2557 โรงเรียนเอกชน ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ส่งผลงานในงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop"