ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุรโชค สังฆธรรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-483-0080
อีเมล์ : surachok5273@gmail.com
ที่อยู่ :
91/8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี ค.บ. เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การพัฒนาครูด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องต้น”
4 การอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ “กิจกรรมฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีและยุกาชาด”