ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1215245
อีเมล์ : Noinuchatturat@hotmail.com
ที่อยู่ :
73/11 ม.1 ซอยคานเรือ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
เครื่องราช : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์
2529 ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2519- 30กันยายน 2558 โรงเรียนปากเกร็ด ครูเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รวมกวีนิพนธ์ คำน้อย