ผลงานดีเด่นคุณครู
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการนิเทศ Group Model
ครูแกนนำต้นแบบ การนิเทศ Group Model
ครูแกนนำต้นแบบ การนิเทศ Group Model
ครูแกนนำต้นแบบ การนิเทศ Group Model
ครูแกนนำ การนิเทศ Group Model
ครูแกนนำ การนิเทศ Group Model
ครูแกนนำ การนิเทศ Group Model
ครูเข้าร่วมการนิเทศ Group Model
รางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
รางวัล คุรุชนคนคุณธรรม
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11
ครูกันตภน เรืองลั่น ได้คัดเลือกให้ลงบทความวิชาการ
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับรางวัล “ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565” พร้อมด้วย นายทองสา ทวีโชติ ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565”
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเมธี แปนเมือง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นางกรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีคุณครูทองสา ทวีโชติครู ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี