ผลงานดีเด่นคุณครู
ขอแสดงความยินดีคุณครูทองสา ทวีโชติครู ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ขอแสดงความยินดี ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ครูเอื้อมพร เบ็ญนา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ "ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 18" เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูในดวงใจศิษย์"
ขอแสดงความยินดีกับคุุณครูที่ได้รับการแต่งตั้ง วิทยฐานะครูชำนาญการ
ขอแสดงความยินดี นายกันตภน เรืองลั่น ตำแหน่ง ครู ได้รับการคัดเลือก คุรุชนคนคุณธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอแสดงความยินดี นางสาวอนัญญา อัตนัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกครูผู้พัฒนานวัตกรรม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Best Practice
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นครู คศ.1
มอบรางวัลชมเชยการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู เกียรติศักดิ์ จันทร์อุป ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสื่อ โครงการ สร้างสรรค์ สนุกคิด สื่อวิทย์ น่าเรียนรู้ ของ กฟผ. ได้รับรางวัลเป็นชุดการสอนเรื่องพลังงานไฟฟ้า
รางวัลประเภทสื่อการจัดการเรียนรู้
รางวัลประเภทนวัตกรรมทางการศึกษา
คุณครูที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการจิตอาสาแชร์สื่อ
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาจีน ม.4
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ม.1
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาจีน ม.4
สื่อการสอนออนไลน์ วิชาภาษาไทย ม.1
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) นางขนิษฐา ทิพย์มงคล ครูชำนาญการ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ ครูชำนาญการ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี ครูชำนาญการ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) นายปวริศร์ โตน้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) นางพัชรินทร์ ไม้เกษ ครูชำนาญการ
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) นางกรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม