ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคคล
แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน แบบที่ 1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
แบบประเมินเลื่อนขั้น สายงานการสอน แบบที่ 2
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
หนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62