ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ
ID PLAN
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 62
T-SAR
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 62
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 62