ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คำชี้แจงการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (อ่าน 571) 01 ก.ย. 60
คู่มือประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 595) 01 ก.ย. 60
สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 1105) 31 ส.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจ (อ่าน 755) 31 ส.ค. 60
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม (อ่าน 661) 31 ส.ค. 60
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน (อ่าน 701) 31 ส.ค. 60