ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวน์โหลด
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานพิเศษ (อ่าน 119) 15 พ.ค. 61
แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน (5 ปีการศึกษา) (อ่าน 225) 20 มี.ค. 61
แบบคำขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ วฐ. 2 (อ่าน 210) 20 มี.ค. 61
แบบคำขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ วฐ. 1 (อ่าน 201) 20 มี.ค. 61
เอกสารว21 ว22 โปรแกรมlogbook (อ่าน 289) 20 มี.ค. 61
กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน (อ่าน 193) 20 มี.ค. 61
คู่มือโปรแกรม Logbook (อ่าน 178) 20 มี.ค. 61
เกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ (ว22) (อ่าน 100) 20 มี.ค. 61
เกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21) (อ่าน 99) 20 มี.ค. 61
แบบฟอร์มโครงการ - กิจกรรม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 224) 06 มี.ค. 61
SWOT - สถานศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียน (อ่าน 164) 06 มี.ค. 61
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ - แบบเก็บข้อมูลสื่อการสอนและการใช้สื่อของครู (อ่าน 178) 21 ก.พ. 61
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ - แบบเก็บข้อมูลรางวัลนักเรียน (อ่าน 190) 21 ก.พ. 61
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ - แบบเก็บข้อมูลรางวัลครูและผู้บริหาร (อ่าน 196) 21 ก.พ. 61
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ - แบบเก็บข้อมูลการเป็นวิทยากรของครู (อ่าน 196) 21 ก.พ. 61
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ - แบบเก็บข้อมูลการอบรมครู (อ่าน 171) 21 ก.พ. 61
แบบฟอร์มงานสารสนเทศ - แบบเก็บข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ (อ่าน 157) 21 ก.พ. 61
รับสมัครครูสอนภาษาจีน (อ่าน 342) 12 ต.ค. 60
ไฟล์เอกสารรูปเล่มห้องเรียนสีขาว (อ่าน 2337) 31 ก.ค. 60
แบบสรุปข้อมูลSDQ (อ่าน 511) 06 ก.ค. 60
เอกสาร ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 833) 04 เม.ย. 60
เอกสาร แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน (อ่าน 704) 04 เม.ย. 60
เอกสาร โครงการสอน (อ่าน 671) 04 เม.ย. 60
รายงานผลการปฏิบัติงาน2559 (การทำ SAR) (อ่าน 633) 20 มี.ค. 60
บันทึกความดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 395) 09 มี.ค. 60
เอกสารการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 537) 22 ก.พ. 60
เค้าโครงงานวิจัย 5 บท (อ่าน 1581) 09 ส.ค. 59
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 12019) 28 ก.ค. 59
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 (อ่าน 533) 27 ก.ค. 59
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 (อ่าน 718) 24 มี.ค. 59