ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Pollution ประจำวีันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
 
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollution มลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

pollution มลพิษ
ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป้นพิษภัยอันตรายต่อสขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Pollution มลพิษ [TU Subject Heading]
pollution มลพิษ, สภาพหรือสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pollution control devices อุปกรณ์ควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution control industry อุตสาหกรรมการควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution Control Officer เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้ปฎิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [สิ่งแวดล้อม]
Pollution control personnel บุคลากรทางการควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Pollution Index ดัชนีมลพิษ 
เกณฑ์ซึ่งใช้วัดระดับภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
ข้อมูลจาก  https://dict.longdo.com/search/Pollution
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 391 ครั้ง