ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Chemical (ทางเคมี) คำศัพท์ ประจำปี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemicalทางเคมี [การแพทย์]
Chemical Agentsสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเคมี,สารเคมี,องค์กรทางเคมี,สารเคมี [การแพทย์]
Chemical analysisการวิเคราะห์ทางเคมี [เศรษฐศาสตร์]
Chemical Analysisการวิเคราะห์ทางเคมี 
การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางเคมี เพื่อหาองค์ประกอบและความเข้มของสาร [สิ่งแวดล้อม]
Chemical Analysisการตรวจทางเคมี [การแพทย์]
Chemical arms controlการควบคุมอาวุธเคมี [TU Subject Heading]
Chemical Asphyxiantsก๊าซพิษที่ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Chemical Assayการตรวจทางเคมี [การแพทย์]
Chemical Bondแรงที่ยึดกันทางเคมี,แรงยึดทางเคมี,พันธะเคมี,พันธะเคมี [การแพทย์]
chemical bond [bond]พันธะเคมี, แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือไอออนเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมเลกุลหรือเป็นกลุ่มอะตอม ตัวอย่างเช่น พันธะไอออนิก  พันธะโคเวเลนต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
https://dict.longdo.com/search/confident
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 999 ครั้ง