ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
exponent เลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ คำศัพท์ ประจำวันที่ 2 ก.พ. 60

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.

exponent เลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Exponential

เอกซ์โพเนนเชียล [การแพทย์]

exponential equation

สมการเอกซ์โพเนนเชียล (สมการเลขชี้กำลัง), สมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง เช่น 2x + 5y = 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Exponential Form

รูปชี้กำลัง [การแพทย์]

Exponential Formula

การใช้สมการเอกโพเนนเชียล [การแพทย์]

exponential function

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง), ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป y = ax  เมื่อ a > 0 และ a ¹ 1 เช่น  y = 2x [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Exponential Population

ประชากรทบต้น ประชากรเอ็กซ์โพเนนเชี่ยล 
การเพิ่มของประชากรจะมีลักษณะการเพิ่มแบบทบต้น โดยกำหนดว่าเวลาเป็นตัวแปรต่อเนื่อง การเพิ่มในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเพิ่มอย่าง ต่อเนื่องเหมือนกันตลอดช่วงเวลานั้น 
[สิ่งแวดล้อม]

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 482 ครั้ง