ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาต่างประเทศสัปดาห์ ละ สอง คำ
Integer ( จำนวนเต็ม, จำนวนที่อยู่ในเซต {...,-2, -1, 0, 1, 2,...} คำศัพท์ ประจำวันที่ 25 มกราค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
integerจำนวนเต็ม, จำนวนที่อยู่ในเซต  {...,-2,  -1,  0,  1,  2,...} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Integer programmingการโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม [คอมพิวเตอร์]
Integer programmingการโปรแกรมจำนวนเต็ม [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integer(อิน'ทิเจอะ) n. จำนวนเต็ม,ตัวเลขเต็ม,สิ่งที่สมบูรณ์,หน่วยที่สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary

ที่มาข้อมูล 
https://dict.longdo.com/search/Integer
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 508 ครั้ง