ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2534 (ผู้บริหาร คนแรก)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ลาดศิลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ โคกสีอำนวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภรณ์ วิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพา จิตตเกษม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสน ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 -2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ทองดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กฤษเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษียร มืแต้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ทรัพย์บุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี วิหคเหิร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557- 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 - 3 พ.ย.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางกรชนก สุตะพาหะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 พ.ย.2563 - 1 ต.ค. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางกุสุมา ยี่ภู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน