ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สนับสนุนการสอน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะครูกลุ่มสนับสนุนการสอน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะครูกลุ่มสนับสนุนการสอน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีที่การศึกษา2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีที่การศึกษา2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีที่การศึกษา2562
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ท่านชนาธิป สำเริง ผอ. สพป เขต 2 เป็นประธาน ในการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ท่านชนาธิป สำเริง ผอ. สพป เขต 2 เป็นประธาน ในการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ท่านชนาธิป สำเริง ผอ. สพป เขต 2 เป็นประธาน ในการดำเนินการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ท่านพ.ต.อ.ดร. ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ท่านพ.ต.อ.ดร. ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 17 สิงหาคม 2562คณะครูฝ่ายสนับสนุนการสอนเข้ารับการอบรมเรื่องตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ร่วมสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดหาแรงงานและการแนะแนวอาชีพ ที่สำนักจัดหางานจังหวัด
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ร่วมสัมมนา เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดหาแรงงานและการแนะแนวอาชีพ ที่สำนักจัดหางานจังหวัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ รับรางวัลเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเภท สถานศึกษาระบบมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง (ระดับที่ 2)
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,12:20   อ่าน 427 ครั้ง