ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งที่ปรึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.74 KB 2
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.33 KB 2
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.78 KB 1
แบบรายงานชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 82
คำสั่งสัปดาห์ห้องสมุด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 14
ปพ.5 กิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.03 KB 96
คำสั่งฟุตบอล 7คน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.54 KB 6
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 85
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.38 KB 17
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.84 KB 17
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ ๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 817.35 KB 63
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 57
คู่มือการใช้งาน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 251.08 KB 26
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 193
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 GIF Image ขนาดไฟล์ 26.69 KB 123
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.82 KB 125
รายงานผลการปฏิบัติงาน2558 (การทำ SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 121
นักเรียนจบปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 264