ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 776
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 815
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.88 KB 775
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.22 KB 781
ปก ปพ. ชุมนุม เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.13 KB 816
รายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 783
คำสั่งเวรเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.75 KB 781
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 789
คำสั่งที่ปรึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.74 KB 824
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.33 KB 796
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.78 KB 785
แบบรายงานชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 991
คำสั่งสัปดาห์ห้องสมุด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 822
ปพ.5 กิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.03 KB 904
คำสั่งฟุตบอล 7คน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.54 KB 792
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 903
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.38 KB 791
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.84 KB 821
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ ๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 817.35 KB 877
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 910
คู่มือการใช้งาน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 251.08 KB 801
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 983
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 GIF Image ขนาดไฟล์ 26.69 KB 891
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.82 KB 901
รายงานผลการปฏิบัติงาน2558 (การทำ SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 1669
นักเรียนจบปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 1043