ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.38 KB 15
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.84 KB 16
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ ๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 817.35 KB 34
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 34
คู่มือการใช้งาน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 251.08 KB 19
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 180
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 GIF Image ขนาดไฟล์ 26.69 KB 107
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.82 KB 121
รายงานผลการปฏิบัติงาน2558 (การทำ SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 116
เอกสารหัวข้อสอบโรงเรียนโพธินิมิติวทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.1 KB 280
นักเรียนจบปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 264