ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 70
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 100
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.88 KB 66
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.22 KB 69
ปก ปพ. ชุมนุม เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.13 KB 98
รายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 72
คำสั่งเวรเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.75 KB 68
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 82
คำสั่งที่ปรึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.74 KB 104
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.33 KB 85
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.78 KB 75
แบบรายงานชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 229
คำสั่งสัปดาห์ห้องสมุด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 101
ปพ.5 กิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.03 KB 193
คำสั่งฟุตบอล 7คน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.54 KB 77
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 187
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.38 KB 84
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.84 KB 113
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ ๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 817.35 KB 160
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 197
คู่มือการใช้งาน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 251.08 KB 92
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 274
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 GIF Image ขนาดไฟล์ 26.69 KB 185
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.82 KB 192
รายงานผลการปฏิบัติงาน2558 (การทำ SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 303
นักเรียนจบปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 336