ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 107 KB 93660
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 93707
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.88 KB 93666
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.22 KB 93665
ปก ปพ. ชุมนุม เทอม 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.13 KB 93703
รายงานกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 194.5 KB 93666
คำสั่งเวรเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.75 KB 93665
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 93673
คำสั่งที่ปรึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.74 KB 93712
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 460.33 KB 93682
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.78 KB 93670
แบบรายงานชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 93953
คำสั่งสัปดาห์ห้องสมุด 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 93712
ปพ.5 กิจกรรม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.03 KB 93788
คำสั่งฟุตบอล 7คน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.54 KB 93684
แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 93785
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.38 KB 93675
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.84 KB 93710
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ ๗๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 817.35 KB 93776
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 93798
คู่มือการใช้งาน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 251.08 KB 93684
ปกแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 93867
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2559 GIF Image ขนาดไฟล์ 26.69 KB 93776
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 1004.82 KB 93787
รายงานผลการปฏิบัติงาน2558 (การทำ SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 96168
นักเรียนจบปีการศึกษา 2555 ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 93932