ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
>หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนปลาย (หลักสูตรใหม่) 44242
>หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนปลาย (หลักสูตรเก่า) 44199
>หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนต้น (หลักสูตรใหม่) 44221
>หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนต้น (หลักสูตรเก่า) 44206
ฝ่ายวิชาการ
>คุ่มือการลงแอป OBEC content center 38057
>เอกสาร PLC 44280
>ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 44336
งานวิจัยในชั้นเรียน
ใบปะหน้าส่งงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.83 KB 116
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 44323
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 44285
ปฎิทินการปฎิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.54 KB 44378
งานประกันคุณภาพ
>เอกสารงานประกันคุณภาพ 44423
งานแผนงานฯ
>เอกสารทั้งหมด 229
แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 102.94 KB 106
คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 44279
งานบุคคล
>เอกสารงานบุคคล 50
งานแนะแนว
>Template เเบบรายงานระบบสำรวจเเววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 40
>เอกสารเยี่ยมบ้าน ออนไลน์ 44247
งานประชาสัมพันธ์
>แบบฟอร์มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 44409