ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนปลาย (หลักสูตรใหม่) 44110
หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนปลาย (หลักสูตรเก่า) 44095
หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนต้น (หลักสูตรใหม่) 44094
หลักสูตรมัธยมศึกษา_ตอนต้น (หลักสูตรเก่า) 44103
ฝ่ายวิชาการ
คุ่มือการลงแอป OBEC content center 37955
เอกสาร PLC 44171
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 44222
งานวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน1_64 Word Document ขนาดไฟล์ 152.5 KB 44196
แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน1_64 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 44176
ปฎิทินการปฎิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.09 KB 44268
งานประกันคุณภาพ
เอกสารงานประกันคุณภาพ 44217
งานแผนงานฯ
เอกสารงานแผนงานฯ 44169
งานแนะแนว
เอกสารเยี่ยมบ้าน ออนไลน์ 44136
งานประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 44205