ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
นายเบิ้ม จันทร์ฉาย ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
อาจารย์กาญจนา ตรงเที่ยง ตำแหน่ง นายทะเบียน
นายสละ มะโนสัตย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา