คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
นายเบิ้ม จันทร์ฉาย ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
นายนิรันดร์ เปิดชั้น ที่ปรึกษา