ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
นายเบิ้ม จันทร์ฉาย ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
คุณสละ มโนสัตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
นายชาญ จิ๋วโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
อาจารย์กาญจนา ตรงเที่ยง ตำแหน่ง นายทะเบียน
นางมรกต ศิลปวิทย์ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
นางวราห์ เมฆลาย ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิรัตน์ ใจกล้า ตำแหน่ง กรรมการ
นายบุญล้อม ทองทวี ตำแหน่ง กรรมการ
นางชวนทอง วัชรอาสน์ ตำแหน่ง กรรมการ
นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
นายชาญ คลังศรี ตำแหน่ง กรรมการ
นายสุทิน คลับคล้าย ตำแหน่ง กรรมการ
นายละม่อม เที่ยงอ่ำ ตำแหน่ง กรรมการ
นายบุญงาม ศรีจำปา ตำแหน่ง กรรมการ
นางชุติกาญจน์ เสนาะคำ ตำแหน่ง กรรมการ
นางทองสุข มุขแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
นางศุภนันท์ วิภูศิริ ตำแหน่ง กรรมการ