คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
1. นายเบิ้ม จันทร์ฉาย ตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
2. นายสุพจน์ โกมินทร์ อุปนายก คนที่ 1
3. นายสุนทร ทองพราว อุปนายก คนที่ 2
4. นางกุสุมา ยี่ภู่ เลขาธิการ
5. นางขนิษฐา ทิพย์มงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
6. นางสาวณัฐภัสสร อนันต์ธนสวัสดิ์ เหรัญญิก
7. นายกันตภน เรืองลั่น ปฏิคม
8. นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี นายทะเบียน
9. นางสาวขวัญสุดา กองช้าง ประชาสัมพันธ์
10. นายปวริศร์ โตน้ำ กรรมการ
11. นางสาววรางคณา นิ่มราศรี กรรมการ
12. นายทองสา ทวีโชติ กรรมการ
13. นางสาวอนัญญา อัตนัย กรรมการ
14. นายเมธี แปนเมือง กรรมการ
15. นางสาวญาติมา โกไสยสุวรรณ กรรมการ
16. นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ กรรมการ
17. นางจำเรียง สุวรรณธาดา กรรมการ
18. นางศุภนันท์ วิภูศิริ กรรมการ
19. นายอิทธิพันธ์ แสงเขียว กรรมการ
20. นายเมียวซัน แซ่ฮ่อ กรรมการ
21. นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการ
22. นายเชิด คลังศรี กรรมการ
23. นางชุติกาญจน์ เสนาะคำ กรรมการ
24. นางรุ่งนภา จันทร์ฉาย กรรมการ
25. นางสุวรรณี อุดมทรัพย์ กรรมการ
26. ร้อยตรีปฐมพงษ์ แหนไส กรรมการ
27. นายประเสริฐ ภิญโญรัตนโชติ กรรมการ
28. นางสาวพรมณี สุวรรณชัยศักดิ์ กรรมการ
29. นายวัฒนา กรณ์เกษม กรรมการ
30. นางทองสุข มุขแก้ว กรรมการ
31. นายมานพ เปิดชั้น กรรมการ
32. นางอารีย์ จินตนวิศิษฐ์ กรรมการ
33. นางกฤษณา เสริฐสร กรรมการ
34. นางสุชานันท์ มหรรสุขเจริญ กรรมการ
35. นายประสาท สีใส กรรมการ
36. นายโกสิน ชาญเลิศ กรรมการ