ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 137 64 201
มัธยมศึกษาปีที่ 2 120 78 198
มัธยมศึกษาปีที่ 3 142 88 230
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 399 230 629
มัธยมศึกษาปีที่ 4 100 73 173
มัธยมศึกษาปีที่ 5 74 59 133
มัธยมศึกษาปีที่ 6 58 37 95
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 232 169 401
รวมจำนวนทั้งหมด 631 399 1030
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564