ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 150 88 238
มัธยมศึกษาปีที่ 2 165 101 266
มัธยมศึกษาปีที่ 3 141 80 221
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 456 269 725
มัธยมศึกษาปีที่ 4 84 45 129
มัธยมศึกษาปีที่ 5 96 56 152
มัธยมศึกษาปีที่ 6 69 51 120
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 249 152 401
รวมจำนวนทั้งหมด 705 421 1126