พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
พันธกิจ
 
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning)
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
 
เป้าหมาย
 
        1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90
        2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
        3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด ความสนใจ มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
        5. โรงเรียนน าเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90
        6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล และยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85