พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
พันธกิจ
 
          1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มรมาตรฐานระดับสากล
          3.  ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
          4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
          5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่ศตวรรษที่ 21
          6.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
 
                      
เป้าหมาย
 
เป้าหมาย
 
        1.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย มีสุขภาวะร่างกายที่ดี ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ก้าวทันเทคโนโลยี
        3. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัด และความสนใจ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
        5. โรงเรียนนำเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สู่ศตวรรษที่ 21
        6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล