วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา


 ปรัชญาของโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม


ปัญฺญา  ว ธเนน  เสยฺโย


( ปัน-ยา-วะ-ทะ-เน-นะ-เสย-โย)


ปัญญามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งปวง


วิสัยทัศน์โรงเรียน
 
วิสัยทัศน์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
 
 
"ลูกโพธินิมิตฯ เป็นคนดี มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"